LINK

Algemene Voorwaarden

Zorgverzekeringen

LINK is vanaf 1 januari 2018 een contractvrije praktijk.

Een toelichting

Introductie

Met ingang van 2018 hebben wij besloten niet langer in te gaan op het contractaanbod van de zorgverzekeraars. Graag informeren wij u hierover. In dit artikel leest u wat dat in uw situatie betekent.

De reden om de contractering te stoppen is dat de wijzigingen en de eisen van de zorgverzekeraars naar ons oordeel dermate inbreuk doen op onze professionele autonomie als psychotherapeuten dat wij niet op het contractaanbod in willen gaan.

Wat is er veranderd?

Door het beleid van het ministerie van VWS krijgen zorgverzekeraars steeds meer macht over de zorg. Zij gebruiken deze macht in toenemende mate om te bepalen wat ‘goede zorg’ zou zijn, welke behandelingen wel of niet zouden werken en hoe dat gemeten zou moeten worden door middel van vragenlijsten. Aan de hand hiervan wordt steeds stringenter bepaald welke behandelingen vergoed gaan worden. Wij zijn van mening dat sommige zorgverzekeraars bij deze bepaling zich teveel laten leiden door een kostenmotief en te weinig door reeds bestaande kennis en onderzoeksresultaten. Zij gaan als het ware zelf op de stoel van de professional zitten. Dit vinden wij een verontrustende ontwikkeling.

Zorgverzekeraars hebben van de overheid de opdracht gekregen om de kosten van de zorg omlaag te brengen. Dat is in het belang van ons allemaal. Een middel waarmee de zorgverzekeraars de kosten omlaag willen brengen is het opleggen van een jaarlijks budget. Dat betekent dat bv een psychotherapeut per jaar en per verzekeraar voor een maximaal bedrag patiënten mag behandelen. Hierdoor kunnen minder mensen gebruik maken van het zorgaanbod.

Geregeld wordt er in de politiek voorgesteld om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen. In zijn huidige vorm regelt dit artikel de vrije artsenkeuze. Dat betekent dat uw behandeling door een BIG geregistreerde psychotherapeut volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Maar ook wanneer uw psychotherapeut geen contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar is deze verplicht uw behandeling grotendeels te vergoeden. Meerdere keren heeft de minister van VWS voorgesteld om het zorgverzekeraars mogelijk te maken om alleen gecontracteerde zorg te vergoeden en de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg te verlagen of zelfs te schrappen. Als verzekerde krijgt u dan alleen nog een volledige vergoeding als u naar een psychotherapeut gaat met wie de zorgverzekeraar een contract heeft af kunnen sluiten. Als dit echt wordt doorgevoerd betekent het dat alleen mensen met de juiste soort restitutiepolis zelf hun behandelaar kunnen kiezen en de zorg volledig vergoed krijgen.

Wat betekent dit voor ons werk?

  • moet passen binnen het budget. Sommige zorgverzekeraars hebben het budget zo krap gemaakt dat wij nog geen 4 patiënten van die verzekeraar in een jaar kunnen behandelen. En als wij die 4 mensen behandelen, dan kan de behandeling niet meer geïntensiveerd worden als dat nodig zou zijn. Wij kunnen behandelingen dan dus niet meer op maat maken en werken naar de maatstaven van ons vak. Patiënten mogen ook niet besluiten dat ze toch bij LINK behandeld willen worden en het dan maar zelf betalen. Dat is verboden door de wet. De enige mogelijkheid zou zijn dat wij die behandeling gratis uitvoeren, of dat mensen moeten zoeken naar een behandelaar die nog wel budget heeft. Het is dus niet altijd mogelijk om zelf te kiezen door wie u behandeld wordt. En dat terwijl uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de werkrelatie tussen de therapeuten de patiënt een groot effect heeft op het welslagen van de behandeling.

  • Wanneer wij bepaalde contracten zouden tekenen, stemmen wij ermee in dat de zorgverzekeraar bepaalt wat goede zorg is en hoe die uitgevoerd moet worden. Wij vinden dat beslissingen over een behandeling alleen genomen zouden mogen worden door gekwalificeerde professionals in samenspraak met de patiënt. Als psychotherapeut kunnen wij door ons persoonlijk contact met de patiënt beter inschatten welke zorg goed en passend zou zijn dan dat de zorgverzekeraar dat op afstand zou kunnen. Daarbij schrijft onze beroepsvereniging en het BIG register ons voor onze keuzen en inschattingen te toetsen bij collega’s om kwaliteit te waarborgen.

  • Wanneer wij een contract tekenen met alle zorgverzekeraars, roepen wij daarmee een enorme administratieve last over ons af om aan alle afspraken binnen de verschillende contracten te voldoen. Dan moeten wij in de gaten houden hoe het zit met de budgetten, of we wel aan de regels van de ene verzekeraar voldoen en niet vergeten om de info aan de andere verzekeraar te sturen. Deze ‘regeldruk’ is sinds 2014 enorm toegenomen en drukt zwaar op de gehele beroepsgroep. Wij besteden onze tijd liever aan het behandelen van patiënten.

Ons besluit

Het bovenstaande heeft ons doen besluiten om van contractering af te zien. Hierdoor kunnen wij onze tijd weer grotendeels besteden aan de uitvoering van ons vak: op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten, onze opleiding en ervaring mensen met problemen behandelen die een beroep op ons doen.

Consequenties voor u

Wat dit voor u persoonlijk betekent, hangt vooral af van uw verzekeringspolis. Als u een echte restitutieverzekering heeft, krijgt u de behandeling volledig vergoed. Als u een naturapolis heeft  krijgt u nu nog 50-75% vergoed. Wij raden u dan ook aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar of een verzekering op basis van restitutie bij uw huidige verzekeraar. Let er daarbij op dat sommige aangeboden restitutiepolissen in wezen combinatiepolissen zijn, die alsnog een deel van de kosten voor uw eigen rekening laat komen. U heeft alleen van 1 tot 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Op verschillende websites zijn vergelijkingen van zorgverzekeringen gepubliceerd o.a. op www.zorgwijzer.nl. Deze informatie kan u verder helpen bij het maken van een keuze voor een restitutie verzekering. Ook de consumentenbond informeert u over welke zorgverzekeringen de beste dekking bieden.

Hebt u behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de huidige ontwikkelingen, het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis en een overzicht van polissen? Zie de patiënten informatie van http://contractvrijepsycholoog.nl/

W.H.Th. van Dun, psychotherapeut/ psychodramaturg
BIG reg.nr. 89049086316
Drs.I.P. Elfferich, Klinisch psycholoog / psychotherapeut
BIG reg.nr.9043345325/ 29043345316

 

Let op: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.