LINK

Algemene Voorwaarden

Beroepscode, klachten, waarderingen, privacyverklaring

Beroepscode:

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, zoals die op 1 mei 2018 is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming.

De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten
en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachten:

Wij doen er alles aan om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij stellen het op prijs en vinden het voor de kwaliteit van de behandelrelatie van belang dat u eventuele kritiek of tegenvallers met ons bespreekt, zodat we samen met u naar oplossingen kunnen zoeken.

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met uw psychotherapeut werkzaam in onze praktijk niet tot een oplossing leidt, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Waarderingen:
Bent u tevreden, vertel het verder! Uw kunt uw waardering voor de behandeling bij LINK vermelden op Zorgkaart Nederland, een onafhankelijk platform dat patiënten en zorgverleners wil bedienen met keuze-informatie over de beschikbare zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen hier uw mening over de genoten behandeling achter te laten.

Privacyverklaring:

LINK psychotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LINK psychotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

lees meer

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
LINK psychotherapie
Hoofdweg 150
3474 JK  Zegveld
linkpcs@xs4all.nl
www.linkpcs.nl
KvK: 30287465